عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت کشاورزي][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/11

‌اصلاح اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر شماره 935 ه ـ ب مورخ 1374.4.10 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
‌ماده 14) اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21851ت 189 ه مورخ 1373.5.19 ـ به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه