عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

متن زير به عنوان تبصره به بندهاي 26) و 27) وظايف وزارت كشاورزي و بندهاي 4) و 11) وظايف وزارت جهاد سازندگي در زمينه امور دام افزوده‌مي‌شودـ
"‌تبصره ـ در صورتي كه اجراي مفاد اين بند مستلزم ايجاد مؤسسه و شركت دولتي يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد، تشكيل آن با رعايت مقررات و‌اخذ مجوزهاي قانوني لازم خواهد بود."