عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15004
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/17
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت کشاورزي][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/4

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 941ه ـ ب مورخ 1374.4.13) تصويب‌نمود:
‌تصويب‌نامه شماره .58606ت 331ه مورخ 1372.11.30، موضوع اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي، به شرح زير اصلاح‌مي‌شود: