عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14992
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/17

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 4208.1.3.34 مورخ 1375.3.28 وزارت كشور تصويب نمود:
‌در ماده 4) آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21465ت16394ه مورخ 1375.2.3 ـ ‌عنوان "‌شهرداران مناطق شهرهاي بزرگ" به "‌مديران مناطق شهرداري شهرهاي بزرگ" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه