عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14992
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/3
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/4/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/5/16

‌اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .16632ت30ه مورخ 1373.2.13) و به استناد ماده 22) قانون "‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي‌ايران" مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
"‌ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران" ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .21453ت 15011ك مورخ 1374.2.20) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ در بند 8) ماده 1) بعد از عبارت "‌شخص حقوقي" عبارت "‌يا حقيقي" اضافه مي‌شود.
2 ـ ماده 6) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شودـ
‌ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب‌نامه و‌دستورالعملهاي اجرايي آن تطبيق دهند، در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
‌دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي‌شود.
‌تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوطه به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت‌رسيده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي ‌اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن‌واحد ارسال مي‌كند، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نام‌هاي مشابه براي شركتهاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق‌همكاري خواهند نمود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه