عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14992
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/17

تصويب نامه راجع به ‌انتصاب استاندار چهارمحال و بختياري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ ‌تصويب نمود:
‌آقاي علي مبيني دهكردي به عنوان استاندار چهارمحال و بختياري منصوب شود.


روابــــط صریـــــــــح