عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه شامل 17 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/5/7
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/5/8

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني‌دريانوردان، مصوب 1357 هجري شمسي برابر با 1978 ميلادي سازمان بين‌المللي دريانوردي و ضميمه آن