عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

‌اصلاح فهرست پيوست تصويب‌نامه راجع به اجازه خريد تعداد چهارصد دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت استفاده‌واحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاه‌هاي دولتي و خريد اتوبوس، ميني‌بوس و آمبولانس توسط دستگاه‌هاي اجرايي

1375.05.24 ـ .5849ت16777ه ـ 1375.05.31 ـ 548
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمودـ
‌در رديف 7) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره .4871ت 16777 ه مورخ 1375.5.9 در قسمت نوع استفاده، عبارت "‌استانداري قم و" قبل از عبارت"‌فرمانداري" افزوده مي‌شود