عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14504
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/17
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان ثبت احوال كشور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/5/9

-

شواريعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 1375/5/9 بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور دراجراي مصوبه شماره 135/دش مورخ 1370/1/21 شورا،درجهت ارتقاءسطح کارايي دستگاههاي دولتي وارايه خدمات بموقع وموثر وتسهيل وتسريع امور ارباب رجوع واستفاده بهينه از فضاي اداري موارد ذيل را تصويب نمود:

آندسته از دستگاههاي اجرايي که براساس وظايف واختيارات مصوب عهده دار ارائه خدمات به [...ادامه]

گيشه هاي خدماتي عهده دار وظايف مشروحه ذيل ميباشند: الف:ارائه اطلاعات وراهنمايي لازم [...ادامه]

درهرساختمان اداري ودرمحل مناسب با توجه به تعداد مراجعين ،يک يا چند گيشه خدماتي [...ادامه]

آندسته از خدمات دستگاههاي اجرايي که بموجب مصوبه شماره 1075/دش مورخ 3/3/1371 شواريعالي اداري [...ادامه]

مسئوليت ايجادگيشه هاي خدماتي،فراهم نمودن تجهيزات وتمهيدات اجرايي لازم،تنظيم گردش کار ونظارت بر اجراي [...ادامه]

سازمان ثبت احوال کشور پس از ابلاغ اين مصوبه ،ظرف مدت چهارماه ضمن انجام [...ادامه]

سازمان اموراداري واستخدامي کشورظرف مدت شش ماه فهرست آندسته از امور دستگاههاي اجرايي راکه [...ادامه]

دستگاههاي مشمول مفاد اين مصوبه،پست هاي سازماني ونيروي انساني موردنياز گيشه هاي خدماتي را [...ادامه]

سازمان برنامه وبودجه دراجراي مفاد اين مصوبه،نسبت به تامين اعتبارات لازم جهت ايجاد گيشه [...ادامه]

10ـ سازمان امور اداري واستخدامي کشور براساس ضوابطي که تعيين مي نمايد اسامي آندسته از [...ادامه]

11ـ بالاترين مقام هردستگاه مسئول اجراي اين مصوبه مي باشد ودبيرخانه شورايعالي اداري گزارش پيشرفت [...ادامه]

[امضاء] معاون رييس جمهوري اسلامي ايران و دبيرشورايعالي اداريـ سيد محمد ميرمحمدي [...ادامه]