عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14504
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/17
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

اصلاحيه تصويب نامه خريد خودروسواري ساخت داخل

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پيشنهاد وزارت کشور تصويب نمود:
دررديف 7)فهرست پيوست تصويبنامه شماره4871/ت16777ه مورخ 1375/5/9 ،درقسمت نوع استفاده ،عبارت «استانداري قم و»قبل از عبارت «فرمانداري»افزودميشود.