عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 3ـ

وزارت راه وترابري مکلف است حداکثر ظرف مدت يکماه ساختار تشکيلاتي سازمان هواپيمايي کشوري وشرکت فرودگاههاي کشور را باتوجه به مفاد اين مصوبه ودرچهارچوب ضوابط موضوع تبصره 33 قانون برنامه دوم توسعه تهيه وبه تاييد سازمان اموراداري واستخدامي کشوربرساند.


روابــــط صریـــــــــح