عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 2ـ

وظايف وماموريتهاي سازمان هواپيمايي کشوري وشرکت فرودگاههاي کشوربا توجه به مفاد ماده يک اين مصوبه ومفاد مصوبه شماره 6075/دش مورخ 20/10/73 شورايعالي اداري حداکثر ظرف مدت يکماه توسط وزارت راه وترابري تهيه وپس از تاييد سازمان امور اداري واستخدامي کشور ابلاغ خواهدشد.