عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 1ـ

کليه وظايف وفعاليتهاي مربوط به امور عملياتي حمل ونقل هوايي از شرکت فرودگاههاي کشور منتزع وبه سازمان هواپيمايي کشوري انتقال مي يابد.