عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/5/9

مصوبه شورايعالي اداري

شورايعالي اداري درشصت وهشتمين اجلاس مورخ 1375/5/9 بنابه پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري واستخدامي کشور و وزارت راه وترابري ودر راستاي استراتژيهاي بخش حمل ونقل وزيربخش حمل ونقل هوايي برنامه دوم توسعه وبمنظور تقويت ستاد مرکزي سازمان هواپيمايي کشوري درجهت اعمال حاکميت دولت درصنعت حمل ونقل هوايي تصويب نمود.