عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/4/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/5/24

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .65632ت409ه مورخ 1373.11.9) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .65632ت 409 ه‌مورخ 1373.11.9) و به استناد بند "‌د" تبصره 25) قانون "‌برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1373 ـ ‌تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان ماده 15) به آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23) الحاق مي‌شود و شماره ماده 15) آيين‌نامه ياد شده به 16) تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه