عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • دستگاه مجری:[وزارت کشاورزي][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ( 34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1354/3/14 ـ

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1196ه ـ ب مورخ 1375.1.19)‌تصويب نمودـ
‌تبصره 2) ماده 7) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1354.3.14 ـ به شرح زير تغيير‌مي‌يابدـ
"‌تبصره 2 ـ هر گونه اظهار نظر كميسيون نسبت به تصرف و تبديل و ادامه فعاليت متناسب با كاربري اراضي موضوع قانون ياد شده بر اساس ضوابط قانوني‌خواهد بود.
‌براي وحدت رويه كميسيونها وزارت جهاد سازندگي مي‌توان ضوابط فني را در چهارچوب مقررات قانوني مربوط تهيه و به كميسيونها ارايه نمايد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه