عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

الحاق ماده ( 2) به آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و‌غرفه توزيع ميوه مصوب 1358/10/5

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره 1267 ه ـ ب مورخ 1375.3.6 ـ ‌تصويب نمود:
‌عبارت زير به عنوان ماده 2) به آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 1358.10.5 ـ ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .13236ت13714ه مورخ 1374.11.3 ـ اضافه مي‌شود و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مي‌يابد:
‌در واگذاري غرفه‌ها با شوراي يكسان، اولويت با رزمندگان، خانواده‌هاي شهدا، آزادگان جانبازان، اتحاديه و شركتهاي تعاوني توليدي محصولات و فرآورده‌هاي‌كشاورزي، دامي، طيور و آبزيان است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه