عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1034 ه ـ ب مورخ 1374.8.27)‌تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .1148ت 14953 ه مورخ 1374.2.6) به شرح زير اصلاح‌مي‌شودـ
1 ـ در بندهاي 2 و 5) ماده 2)، به ترتيب عبارتهاي "‌منوط به تأييد" و "‌پس از موافقت" به عبارت "‌پس از كسب نظر از" اصلاح مي‌شود.
2 ـ در تبصره 1) ماده 1) عبارت "‌و ساير مقررات عمومي دولت" قبل از عبارت "‌مستثني است" حذف مي‌شود.
3 ـ در ماده 8) عبارت "‌بيست و پنج درصد 25%)" به عبارت "‌ده درصد 10%)" اصلاح مي‌گردد.
4 ـ عبارتهاي زير لغو مي‌شود:
‌الف) در بند 3) ماده 2) عبارت "‌با توجه به ضرورت" تا انتهاي بند.
ب) در ماده 4) عبارت "‌همچنين هزينه‌هاي جاري، جانبي و پرسنلي"
ج) در ماده 9) عبارت "‌و يا تضمين مناسب ديگر."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه