عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14997
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/8
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/24

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 908ه ـ ب مورخ 1374.2.23)‌تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .16884ت 131 ه مورخ 1373.4.18 ـ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ در بند ب) ماده 1)، عبارت "‌در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري" حذف مي‌شود.
2 ـ در ماده 2)، عبارت "‌ادامه تحصيل" به "‌ادامه تحصيل تمام وقت" و عبارت "‌مأموريت آموزشي" اعم از تمام وقت يا غير تمام وقت ـ به "‌مأموريت آموزشي‌تمام وقت" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه