عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14996
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/7
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/5/7
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/5/8

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11

‌ماده 1 ـ بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح [...ادامه]

‌ماده 2 ـ بند ج ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌گرددـ ج [...ادامه]

‌ماده 3ـ بند د به ذيل ماده 2 اين قانون الحاق مي‌گرددـ ‌دـ [...ادامه]

‌ماده 4ـ تبصره ذيل ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌شودـ ‌تبصره [...ادامه]

‌ماده 5ـ ماده 5 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌شودـ ‌ماده 5ـ [...ادامه]

‌ماده 6ـ ماده 6 اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق [...ادامه]

‌ماده 7ـ تبصره 2 ذيل ماده 8 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شودـ [...ادامه]

‌ماده 8ـ ماده ذيل به عنوان ماده 12 به اين قانون الحاق و ماده 12 سابق [...ادامه]

‌ماده 9ـ ماده 13 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شودـ ‌ماده 13ـ [...ادامه]

‌ماده 10 ـ ماده 14 اين قانون به 15 تغيير مي‌يابد.

‌ماده 11 ـ كلمه " شورايعالي قضايي" در مواد 1ـ 3ـ 5ـ 8ـ 9 و14) قانون تشكيل [...ادامه]

‌ماده 12ـ عبارت " ‌كه درهرحال از حداكثر فوق‌العاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد)"‌از متن [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه