عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/17

ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 71.4204.25650 مورخ 1373.10.11 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب نمود:
"‌جدول ضميمه، جايگزين جدول پيوست ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21062ت14917ه‌مورخ 1374.2.3 ـ مي‌شود."


روابط زیرمجموعه