عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/10

اصلاح تصويب نامه ثبت سفارش كالا

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 12971 مورخ 1374.11.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد ماده 23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح