عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/5/7

تصميم نمايندگان ويژ ه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان سپاري ارزي استانداري بوشهر

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد تصويب نامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 1373/7/23 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است بشرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
درجلسه مورخ 1375/5/7 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 7165/11 مورخ 1375/3/16 استانداري بوشهر موضع درخواست معافيت از پيمان سپاري ارزي مصالح ولوازم ساختماني صادراتي ،موردنياز براي احداث نمايشگاه دائمي ومرکز تجاري جمهوري اسلامي ايران درقطر مطرح وبا صدور پنج ميليون 50000000)دلار مصالح موافقت گرديد. درصورت نياز به افزايش صدور مصالح نسبت به رقم مذکور،دبيرخانه ستادپشتيباني برنامه تنظيم بازار براساس پيشرفت فيزيکي طرح تصميم لازم اتخاذ خواهدنمود.