عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/4/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/5/8

تصويب نامه راجع به تعيين محدوده منطقه آزاد قشم

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ـ ‌موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13 و شماره .65632ت409ه مورخ 1373.11.9 ـ و به استناد ماده 14) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و بند "‌د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح