عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/23

‌تصويب نامه در رابطه با سرمايه‌گذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 66080021.31215 مورخ 1374.8.24 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در رابطه با‌سرمايه‌گذاري‌هاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح