عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/10

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "‌الف" تبصره ( 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شمار 56.3161.10205 مورخ 1375.4.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
‌در ماده 1) آيين‌نامه اجرايي بند "‌الف" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .995ت 16317ه مورخ 1375.2.3)‌عبارت "‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و...)، جايگزين عبارت "‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ملي" مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه