عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/10

تصويب نامه راجع به خروج از كشور و ورود به آن از طريق فرودگاه اهواز

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
‌فرودگاه اهواز به عنوان مرز هوايي شناخته مي‌شود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح