عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375

نظريه تفسيري شوراي نگهبان درمورد ملاك ترجيح يكي از دوقانون معارض


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه