عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375

شوراي محترم نگهبان

ـ شماره 046/26854 ـ مورخ 1375/5/14 ـ
شوراي محترم نگهبان نظربه اينکه تشخيص قانون موخر با عنايت به تحول واصلاح قوانين،امري ضروري است ودرمواردي احراز تقدم وتاخر قانون مستلزم آن است که معين شود اعتبار قانون متکي به تصويب مجلس شوراي نگهبان ميباشد،عليهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسي که وضوع قانون را به عهده مجلس شوراي اسلامي محول نموده واصل 93 که مجلس رابدون شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني اعلام داتشه،نظر تفسيري آن شوراي محترم درمساله زيرمورد تقاضا است: «آيا درتشخيص قانون موخر، تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي موثر درمقام است يا ملاک تاييد شوراي نگهبان ميباشد؟» براي مزيد استحضار وبه عنوان نمونه اضافه مينمايد قانون بودجه سال 1374 کل کشور با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين، درموارد کتعدد تعارض دارند که لازم است تاخر يکي ازآنها احراز شود،خصوصا اينکه زمان تصويب ،زمان اجرا وزمان تاييد شوراي نگهبان درمورد آنها به شرح زير بوده است.
  قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهاوووو
زمان تصویب  1373/12/28  1373/12/28
ساعت تصویب موخر(بعدازدستورجلسه شماره 7-صفحه28) مقدم(دستورجلسه شماره 6-صفحه 25)
زمان قابلیت اجرا 1374/1/1 1374/1/1
تایید شورای نگهبان مقدم 1373/12/28 موخر1374/1/16


طبيعي است درصورتيکه ملاک درمساله مطروحه،زمان تصويب مجلس باشد قانون بودجه کل کشور که درروز 28/12/73 دردستور بعدي مجلس قرار داشته موخر است وچنانچه تاييد شوراي نگهبان ملاک دراعتبار قانون باشد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت،قانون موخر است ولو آنکه قابليت اجراي هردو 1/1/74 بوده است.


روابــــط صریـــــــــح