عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/5/2

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي كهك به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11056 مورخ 1374.9.27 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون مذكور و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي كهك مركز بخش نوفل‌لوشاتو تابع شهرستان قم در استان قم به شهر تبديل شده و به نام شهر كهك شناخته شود.