عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/20

-

جناب آقاي حميد ميرزاده
به استناد اصل يکصدوبيست هفتم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران وتصويب هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/3/20 به موجب اين حکم به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران براي موارد زير تعيين ميشود:
1ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني موضوع بند ج) تبصره 18)قانون بودجه سال 1375 کل کشور
2ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پي.ست شماره 1 قانون مذکور موضوع بند ب تبصره 24 قانون يادشده.
3ـ توزيع اعتبار رديف 503224 «افزايش ضريب حقوق» بين دستگاههاي اجرايي