عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14978
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/17
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/5/7

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌نظارت بر توزيع سبوس گندم

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.5.7 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مقرر شد نظارت بر توزيع سبوس گندم و رسيدگي به تخلفات مربوط به آن از طريق‌تعزيرات گندم، آرد و نان ـ وزارت كشور انجام پذيرد.


روابــــط صریـــــــــح