عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14975
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/14
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/31

تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر موستار

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1724 مورخ 1375.2.31 وزارت امور خارجه و به استناد بند (2) ماده (2) قانون‌وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمودـ
‌وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر موستار كشور بوسني هرزه‌گوين اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح