عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14975
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/14
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/31

تصويب نامه در خصوص فروش مجله كارمند

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره .17‌د1. مورخ 1375.1.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 70) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز است، نسخه‌هاي منتشره مجله كارمند را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. معادل صد درصد وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ياد شده قرار مي‌گيرد تا‌جهت هزينه‌هاي مربوط به مصرف برساند.


روابــــط صریـــــــــح