عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14975
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/14
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/27

‌اصلاح تصويب‌نامه هاي مأموريت مستخدمان رسمي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.31.7095 مورخ 1374.10.2 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند ب)‌ماده 11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
1 ـ در سطر اول تصويب‌نامه شماره .56306ت 449ه مورخ 1370.10.11 بعد از عبارت "‌دفتر مقام معظم رهبري "‌عبارت" و واحدهاي تحت پوشش دفتر‌مقام معظم رهبري كه انجام مأموريت به آنها مورد تأييد دفتر ياد شده باشد" اضافه مي‌شود.
2 ـ تصويب‌نامه‌هاي شماره .30731ت 211ه مورخ 1371.5.20 و شماره .116784ت381ه مورخ 1369.10.5 و شماره .29269ت 384ه مورخ1373.10.18 لغو مي‌شود و مأموريت مستخدمان دولت به مراجعه موضوع تصويب‌نامه‌هاي اخيرالذكر، در اجراي تصويب‌نامه شماره .56306ت449ه مورخ1370.10.11 و اين تصويب‌نامه، صورت مي‌گيرد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه