عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/20

فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 7132.730.51.5572 مورخ 1375.4.3 وزارت كشاورزي، به استناد ماده 16) قانون حفظ‌نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمودـ
‌فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375 به شرح زير تعيين مي‌شودـ
‌الف ـ فهرست آفات عموميـ
1 ـ ملخ صحرايي 4 ـ بيد سيب‌زميني
2 ـ ملخ مراكشي 5 ـ سوسك كلرادو سيب‌زميني
3 ـ ملخ ايتاليايي 6 ـ كرم خاردار پنبه
4 ـ ملخهاي بومي 7 ـ شپشك سپردار توت
5 ـ موشهاي صحرايي 8 ـ سوسك سرخرطومي حنايي خرما
ـ انواع موش مغان 9 ـ بيماري سوختگي باكتريهايي درختان ميوه ‌آتشك)
ـ مريونها 10 ـ نماتد برگ و خوشه گندم
ـ موش تاترا 11 ـ نماتد نوك سفيد برنج
ـ موش نروژي ‌در مزارع) 12 ـ نماتد قلوه‌اي شكل
6 ـ موش كلاهو ج ـ فهرست آفات و بيماريهاي همگانيـ
7 ـ سن‌هاي مضر غلات 1 ـ آفات مهم نخيلات
ب ـ آفات و بيمارهاي قرنطينه داخليـ ـ كرم ميوه‌خوار خرما
1 ـ كرم سرخ پنبه ـ كنه خرما
2 ـ كرم سرخ ثانوي پنبه ـ زنجره خرما
3 ـ مگس ميوه داكوس شپشك سفيد خرما
2 ـ آفات و بيمارهاي مهم محصولات كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان به تشخيص سازمان حفظ نباتات.


روابــــط صریـــــــــح