عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/24

تصويب نامه در مورد عوارض ويژه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 100.1218 مورخ 1375.2.6 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده 20) قانون مقررات صادرات‌و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
‌صد درصد عوارض ويژه موضوع ماده 20) قانون مقررات صادرات و واردات در سالجاري در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا به شرح زير به مصرف برساندـ
‌الف ـ تقويت و راه‌اندازي صندوق ضمانت صادرات ايران 50%
ب ـ تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي 25%
ج ـ آموزش 10%
‌د ـ تبليغات براي توسعه صادرات 15%


روابــــط صریـــــــــح