عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/4/24

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص حذف قيمت كيسه پروپيلن

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 اتخاذ شده است جه اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.4.24 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 4144 مورخ 75.4.10 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، موضوع‌درخواست حذف قيمت كيسه پلي‌پروپيلن غير مصارف آرد از شمول ضوابط قيمت‌گذاري و نرخ تثبيتي با توجه به تغيير نرخ مواد اوليه ‌موضوع ابلاغيه شماره933 ـ .75م مورخ 75.3.30) مطرح گرديد و پيشنهاد آن سازمان تصويب شد.