عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/4/24

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان ارزي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.4.24 ستاد پشتيبان برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1231ك ـ 1 ـ و كميته اقتصادي وزارت امور خارجه، موضوع درخواست معافيت از‌سپردن پيمان ارزي، صادرات مقدار شصت تن تنباكو از محل قرارداد ‌شماره 3117 مورخ 73.8.4) منعقده بين شركت دخانيات ايران با طرف لبناني مطرح و‌مورد موافقت قرار گرفت.