عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/20

تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه شهيد صدوقي يزد

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.43.1053 مورخ 1375.4.12 وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351 ـ تصويب نمود:
‌فرودگاه شهيد صدوقي يزد به عنوان مرز هوايي شناخته مي‌شود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح