عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14968
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/4
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت جهاد سازندگي][وزارت كشاورزي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/20

‌اصلاح آيين‌نامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به طرحهاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1095 ه ـ ب مورخ 1374.10.25)‌تصويب نمود:
‌آيين‌نامه چگونگي اجراي طرح‌هاي مربوط به طرح‌هاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .29693ت 15440ه مورخ1374.9.2) به شرح زير اصلاح مي‌شود.


روابط زیرمجموعه