عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14965
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][دانشگاه شاهد]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/27
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/4/12

تصويب نامه در خصوص مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري

اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 1.10328 مورخ 1374.12.6 دانشگاه شاهد و تأييد نامه شماره .1611‌د1. مورخ 1375.2.22‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد بند ب) ماده 11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1352 ـ تصويب نمودند:
‌دانشگاه شاهد به فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات موضوع بند ب) ماده 11) قانون استخدام كشوري ‌منضم به آيين‌نامه مأموريت) ـ مصوب 1352 ـ و‌اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌شود و مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به دانشگاه ياد شده با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق‌و مزاياي با توافق دستگاه‌هاي ذيربط از اعتبار مؤسسه متبوع يا از اعتبار مؤسسه محل مأموريت تا شش ماه مجاز است.
‌تمدد مأموريت در صورت نياز دانشگاه و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني و با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه