عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14962
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/28
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/10

‌اصلاح مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 5741.1.61 مورخ 1374.7.22 وزارت كشور و موافقت وزارت راه و ترابي و به استناد بند 7) ماده 7) و ماده 17) قانون "‌تغيير نام وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن" ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
‌ماده 3) مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .6960ت 543 مورخ 1367.7.24) به شرح زير‌اصلاح شودـ
‌در قسمت اخير ماده فوق، عبارت "‌و اخذ گواهي‌نامه جهت تعيين تكليف به ادارات راهنمايي و رانندگي محل شماره‌گذاري راهنمايي نمايند." به عبارت "‌و اخذ‌كارت مشخصات و ارسال به واحد شماره‌گذار، آنان را به منظور تعيين تكليف بر اساس ماده 2)" و تبصره آن به شماره‌گذاري مربوط هدايت نمايند." تغيير‌مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه