عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

كليه بانكهاي كشور مكلفند طرح‌هاي ايجاد و توسعه و تكميل و نوسازي صنايع تبديلي و تكميلي و روستايي و دستي و بافندگان فرش دستباف را كه‌در چارچوب اولويتهاي مندرج در برنامه اجرايي كميته موضوع ماده 2) اين آيين‌نامه، توسط متقاضيان ارايه مي‌شود رف مدت يك ماه بررسي نمايند. حداقل‌هفتاد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح‌هاي مصوب اين بانكها در مناطق محروم و پنجاه درصد در ساير مناطق كه به متقاضيان خصوصي و‌تعاوني پرداخت خواهد شد به صورت يارانه توسط دولت تأمين و در بودجه‌هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.