عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

تسهيلات جاري سرمايه در گردش ‌تسهيلات موضوع تبصره 4 قوانين بودجه سنواتي) مشمول اين آيين‌نامه نبوده و كماكان در لوايح بودجه سنواتي‌پيش‌بيني و منظور خواهد شد.