عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

بانكهاي عامل موظفند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد تسهيلات اعتباري اعطايي شامل انواع و ميزان تسهيلات اعتباري اعطايي، عنوان و نوع‌طرح‌ها، ميزان كارمزد و ميزان بخشودگي سهم وزارتخانه به تفكيك استانها و ميزان بدهي و زمان‌بندي بازپرداخت مطالبات مجريان طرح‌هاي موضوع اين‌آيين‌نامه را تهيه و به دبيرخانه كميته موضوع ماده 2) و وزارتخانه‌هاي ذيربط ارايه نمايند.