عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از:
‌الف ـ طرح‌هاي بخش كشاورزي شامل آب و خاك، زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غير مثمر، جنگلداري، جنگل‌كاري، مرتعداري، آبخيزداري،‌بيابان‌زدايي، دامپروري، شيلات و آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل، نوغانداري و خدمات كشاورزي و بهره‌برداري از ماشين‌آلات كشاورزي و حمايت از‌تشكل‌هاي مرتبط با فعاليتهاي فوق.
ب ـ طرح‌هاي بخش آب شامل طرح‌هاي تغذيه مصنوعي و بخش سيلاب، طرح‌ها شبكه آبياري و زهكشي، طرح‌هاي زهكشي و پايين انداختن سطح آب‌هاي‌زيرزميني، طرح‌هاي خطوط و تونلهاي انتقال آب باري منظورهاي كشاورزي، طرح‌هاي كوچك تأمين آب و بهبود و مديريت منابع آب و حمايت از تشكلها.
ج ـ طرح‌هاي بخش صنايع تبديلي شامل صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي و دستي و بافندگان فرش دستباف.