عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14962
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/28
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت جهاد سازندگي][وزارت كشاورزي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/10

‌آيين‌نامه اجرايي بند ( 1) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و نيرو و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بند 1) تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از: ‌الف ـ طرح‌هاي بخش كشاورزي شامل [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور تهيه برنامه ساليانه از تسهيلات يارانه بانكي در طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه [...ادامه]

‌ماده 3 ـ وظايف و اختيارات كميته موضوع ماده 2) به شرح زير مي‌باشد. ‌الف [...ادامه]

‌ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مصوبات كميته موضوع بند 2) را [...ادامه]

‌ماده 5 ـ حداقل هفتاد درصد سود و كارمزد تسهيلات مربوط به طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در [...ادامه]

‌ماده 6 ـ سازمان برنامه و بودجه به استناد بند ب) تبصره 10) قانون برنامه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است همواره تحقق حداقل اعطاي بيست و پنج [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد و نيرو مكلفند بر اساس سياستها و اولويتها و سهم تعيين [...ادامه]

‌ماده 9 ـ بانكهاي عامل موظفند طرح‌هاي اولويت‌دار كه توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط از طريق متقاضيان معرفي شده [...ادامه]

‌ماده 10 ـ بانكهاي عامل موظفند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد تسهيلات اعتباري اعطايي شامل [...ادامه]

‌ماده 11 ـ تسهيلات جاري سرمايه در گردش ‌تسهيلات موضوع تبصره 4 قوانين بودجه سنواتي) مشمول [...ادامه]

‌ماده 12 ـ كميته موضوع ماده 2) اين آيين‌نامه در جهت جلب و جذب سرمايه‌ها و [...ادامه]

‌ماده 13 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند طرح‌هاي ايجاد و توسعه و تكميل و نوسازي صنايع تبديلي [...ادامه]

‌ماده 14 ـ آن بخش از تسهيلات بانكي كه به موجب احكام خاص قانون بودجه و آيين‌نامه‌هاي [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه