عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1375/3/28

آيين نامه پرداخت حق كشيك قضايي