عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/10

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.126 مورخ 1374.3.20 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و به استناد تبصره (6) ماده‌واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .16684ت 131 ه مورخ 1373.4.18 ـ الحاق مي‌شود:
"‌تبصره 3 ـ همسران شهدا در استفاده از مأموريت آموزشي اولويت دارند."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه